Доц. Галя Бърдарска, председател на Сдружение „Глобално партньорство по водите-България“:

Плащаме за мръсна вода от чешмите

  • Около 70% от водопроводите са с опасните етернитови тръби
  • Страната ни е богата на водни ресурси, но те се пилеят
  • Мътилката поврежда пералните и бойлерите, твърди доц. Бърдарска от Глобално партньорство по водите-България

Най-честите отклонения в качеството са по показателя мътност вследствие липсата на подходящи съоръжения или реагенти за пречистване на повърхностните води, особено по време на дъжд, или настъпващо вторично замърсяване при транспортирането на пречистената вода от пречиствателната станция до абонатите поради замърсяване на амортизираната водопроводна мрежа.

Друг вид замърсявания са вследствие на човешка намеса: нитрати от неправилното торене в земеделските райони и от промишлеността поради липса или не добре работещи пречиствателни съоръжения. Докато тези замърсявания могат да се ограничат с прилагане на принципа „замърсителят плаща“, то естественото наднормено съдържание на радиоактивност от урановите залежи изисква търсенето на друг водоизточник или прилагане на подходящи реагенти и последваща филтрация. Населението в доста райони на страната не пие вода от кранчето в дома си поради тези причини, а хората търсят алтернативни водоизточници, но плащат цената на питейна вода.

Пълен материал